ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมารับราชการสังกัดสำนักงานประกันสังคม

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมารับราชการสังกัดสำนักงานประกันสังคม